Bảng quảng cáo

Các quy định về Thị trường điện

In PDF.

CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN 

 Tên tài liệu
Tải xuống

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ vận hành thị trường phát điện cạnh tranh:

 - Luật Điện lực: Luật số 28/2004/QH11

-  Quyết định 26/2006/QĐ-TTg: " Quyết định Phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam"- Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/01/2006

- Quyết định 153/2008/QĐ-TTg: "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục điều tiết Điện lực thuộc Bộ Công thương" ban hành ngày 28/11/2008

 -  Thông tư "Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh" - Bộ Công thương ban hành ngày 25/09/2009

 -  Quyết định 6713 /QĐ-BCT - "Quyết định Phê duyệt Thiết kế Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam"  - Bộ Công thương ngày 31/12/2009

 -  Thông tư 32 /2010/TT-BCT - "Thông tư Quy định hệ thống điện phân phối" - Bộ Công thương ban hành ngày 30/7/2010

 -  Thông tư 14/2010/TT-BCT - "Thông tư Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện" - Bộ Công thương ban hành ngày 15/4/2010

 -  Thông tư 13/2010/TT-BCT - "Thông tư Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện" - Bộ Công thương ban hành ngày 15/4/2010

 -  Thông tư 12/2010/TT-BCT - "Thông tư Quy định hệ thống điện truyền tải" - Bộ Công thương ban hành ngày 15/4/2010

- Nghị định số 68/2010/NĐ-CP - "Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Điện lực" - Chính phủ ban hành ngày 15/6/2010

 - Quyết định số 6941/QĐ-BCT - "Phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho vận hành và giám sát hoạt động của Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam" - Bộ Công thương ban hành ngày 30/12/2010

 - Thông tư  số 03/2013/TT-BCT - "Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh" - Bộ Công thương ban hành ngày 08/2/2013

- Quyết định số 6463/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 22/7/2014 về việc "Phê duyệt Thiết kế tổng thể Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam"

 - Thông tư số 30/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 2/10/2014 về việc "Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh"

- Thông tư số 51/2015/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 29/12/2015 về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện"

Các quy trình hướng dẫn chi tiết dưới thông tư 51/2015/TT-BCT

- Quyết định số 06/QĐ-ĐTĐL của Cục điều tiết Điện lực ngày 5/2/2016 về việc "Phân loại tổ máy và tính toán giá trần bản chào của nhà máy nhiệt điện"

- Quyết định số 07/QĐ-ĐTĐL của Cục điều tiết Điện lực ngày 5/2/2016 về việc "Tính toán giá trị nước"

- Quyết định số 08/QĐ-ĐTĐL của Cục điều tiết Điện lực ngày 5/2/2016 về việc "Lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất và tính toán giá công suất thị trường"

- Quyết định số 09/QĐ-ĐTĐL của Cục điều tiết Điện lực ngày 5/2/2016 về việc "Mô phỏng thị trường điện"

- Quyết định số 10/QĐ-ĐTĐL của Cục điều tiết Điện lực ngày 5/2/2016 về việc "Phối hợp xác nhận các sự kiện phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện"

- Quyết định số 11/QĐ-ĐTĐL của Cục điều tiết Điện lực ngày 5/2/2016 về việc "Điều chỉnh sản lượng hợp đồng"

- Quyết định số 12/QĐ-ĐTĐL của Cục điều tiết Điện lực ngày 5/2/2016 về việc "Phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, các đơn vị phát điện và Đơn vị mua buôn duy nhất"

- Quyết định số 13/QĐ-ĐTĐL của Cục điều tiết Điện lực ngày 5/2/2016 về việc "Tối ưu sử dụng nguồn nhiên liệu khí phục vụ công tác lập lịch huy động ngày tới"

- Quyết định số 14/QĐ-ĐTĐL của Cục điều tiết Điện lực ngày 5/2/2016 về việc "Lập lịch huy động tổ máy, vận hành thời gian thực và tính toán thanh toán trong thị trường điện"

- Quyết định số 16/QĐ-ĐTĐL của Cục điều tiết Điện lực ngày 5/2/2016 về việc "Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện và công bố thông tin thị trường điện"

- Quyết định số 17/QĐ-ĐTĐL của Cục điều tiết Điện lực ngày 5/2/2016 về việc "Đăng ký tham gia thị trường điện"

- Quyết định số 18/QĐ-ĐTĐL của Cục điều tiết Điện lực ngày 5/2/2016 về việc "Ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành năm, tháng và tuần tới"

Các quy trình hướng dẫn chi tiết dưới thông tư 30/2014/TT-BCT

- Quyết định số 117/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực ngày 05/12/2014 về việc "Ban hành Quy trình lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất và tính toán giá công suất thị trường"

- Quyết định số 118/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực ngày 05/12/2014 về việc "Ban hành Quy trình mô phỏng thị trường điện"

- Quyết định số 119/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực ngày 05/12/2014 về việc "Ban hành Quy trình phân loại tổ máy và tính giá trần bản chào của nhà máy điện"

- Quyết định số 120/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực ngày 05/12/2014 về việc "Ban hành Quy trình tính toán giá trị nước"

- Quyết định số 121/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực ngày 05/12/2014 về việc "Ban hành Quy trình tối ưu sử dụng nguồn nhiên liệu khí phục vụ công tác lập lịch huy động ngày tới"

- Quyết định số 122/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực ngày 27/12/2014 về việc "Ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành năm, tháng và tuần tới"

- Quyết định số 123/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực ngày 27/12/2014 về việc "Ban hành Quy trình quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện và công bố thông tin thị trường điện"

- Quyết định số 124/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực ngày 27/12/2014 về việc "Ban hành Quy trình đăng ký tham gia thị trường điện"

- Quyết định số 129/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực ngày 29/12/2014 về việc "Ban hành Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, các đơn vị phát điện và Đơn vị mua buôn duy nhất trên thị trường điện"

- Quyết định số 130/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực ngày 29/12/2014 về việc "Ban hành Quy trình lập lịch huy động các tổ máy phát điện, vận hành thời gian thực và tính toán trong thị trường điện"

- Quyết định số 131/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực ngày 29/12/2014 về việc "Ban hành Quy trình phối hợp xác nhận các sự kiện phục vụ các khoảng thanh toán trên thị trường điện"

Các quy trình hướng dẫn chi tiết dưới thông tư 27

- Quyết định số 33/QĐ-ĐTĐL - "Ban hành Quy trình đồng bộ thời gian" - Cục Điều tiết Điện lực ban hành ngày 26/4/2011

- Quyết định số 34/QĐ-ĐTĐL - "Ban hành Quy trình kiểm tra số liệu đo đếm" - Cục Điều tiết Điện lực ban hành ngày 26/4/2011

- Quyết định số 35/QĐ-ĐTĐL - "Ban hành Quy trình xác định và ước tính số liệu đo đếm phục vụ thanh toán và vận hành thị trường điện" - Cục Điều tiết Điện lực ban hành ngày 26/4/2011

- Quyết định số 36/QĐ-ĐTĐL - "Ban hành Quy trình lựa chọn đơn vị kiểm toán số liệu đo đếm" - Cục Điều tiết Điện lực ban hành ngày 26/4/2011

- Quyết định số 56/QĐ-ĐTĐL - "Ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống truyền số liệu đo đếm" - Cục Điều tiết Điện lực ban hành ngày 20/5/2011

Thiết kế Thị trường bán buôn Điện cạnh tranh

- Quyết định số 2760/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 30/6/2016 về việc "Phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở Hạ tầng CNTT phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam

- Quyết định số 8266/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 10/8/2016 về việc "Phê duyệt Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam"

Tài liệu đào tạo của ERAV
- ERAV - Phần 1: Chính sách phát triển thị trường điện tại Việt Nam

- ERAV - Phần 2: Kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường Điện cạnh tranh

- ERAV - Phần 3: Lựa chọn mô hình thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam

- ERAV - Phần 4: Cấu trúc và nguyên tắc vận hành thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam

- ERAV - Phần 5: Chức năng và nhiệm vụ các đơn vị trong thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam

- ERAV - Phần 6: Hệ thống văn bản về thị trường phát điện cạnh tranh

- ERAV - Phần 7: Đăng ký tham gia thị trường phát điện cạnh tranh 

- ERAV - Phần 8: Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trên thị trường điện

- ERAV - Phần 9: Kế hoạch triển khai thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh các giai đoạn

MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
- Thị trường điện Hàn Quốc