Bảng quảng cáo

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Điện

Thứ ba, 02 Tháng 8 2011 15:15 Quản trị viên
In PDF.

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐIỆN

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện  

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện:
  
- Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
  
- Các quy phạm trang bị điện:
               
Quyển 1: Quy định chung
               
Quyển 2: Hệ thống đường dẫn điện
               
Quyển 3: Trang bị phân phối và trạm biến áp
               
Quyển 4: Bảo vệ và tự động
  
- Các quy định khác:
               
Quyển 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện
               
Quyển 6: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện
               
Quyển 7: Thi công các công trình điện

                Quyển 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp