Bảng quảng cáo

Quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Thứ bảy, 04 Tháng 5 2013 17:19 Phòng Kỹ thuật
In PDF.

STT

Ký hiệu

Ngày/Tháng ban hành

Nội dung

Tải về

I

Bộ luật, luật

01

27/2001/QH10

29/06/2001

Luật Phòng cháy và chữa cháy

Button-download-icon

02

18/2008/QH12

03/06/2008

Luật Năng lượng Nguyên tử

Button-download-icon

03

10/2012/QH13

18/06/2012

Bộ luật Lao động (có hiệu lực ngày 01/05/2013)

Button-download-icon

04

12/2012/QH13

20/06/2012

Luật Công đoàn (có hiệu lực ngày 01/01/2013).

Button-download-icon

05

40/2013/QH13

22/11/2013

Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (có hiệu lực ngày 01/07/2014)

Button-download-icon

06

55/2014/QH13

23/06/2014

Luật Bảo vệ Môi trường

Button-download-icon

07

84/2015/QH13

25/06/2015

Luật An toàn, Vệ sinh lao động (Có hiệu lực từ 01/07/2016)

Button-download-icon

II

Nghị định

01 130/2006/NĐ-CP 08/11/2006 Quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Button-download-icon

02 81/2007/NĐ-CP 23/07/2007 Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Button-download-icon

03

07/2010/NĐ-CP

25/01/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử.

Button-download-icon

04 25/2013/NĐ-CP 29/03/2013

Nghị định về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Button-download-icon

05 27/2013/NĐ-CP 29/03/2013

Nghị định Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Button-download-icon

06 41/2013/NĐ-CP 08/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

Button-download-icon

07 43/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Button-download-icon

08 44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Button-download-icon

09

45/2013/NĐ-CP

10/05/2013

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Button-download-icon

10 46/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

Button-download-icon

11 49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Button-download-icon

12 50/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Button-download-icon

13 51/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định chế độ tiền lương; thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Button-download-icon

14 179/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Button-download-icon

15 167/2013/NĐ-CP 12/11/2013

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Button-download-icon

16 14/2014/NĐ-CP 26/02/2014

Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

Button-download-icon

17 79/2014/NĐ-CP 31/07/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC

Button-download-icon

18 80/2014/NĐ-CP 06/08/2014

Nghị định về Thoát nước và xử lý nước thải

Button-download-icon

19 44/2014/QĐ-TTg 15/10/2014

Quy định về Công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Button-download-icon

20

18/2015/NĐ-CP

14/02/2015

Quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Thay thế nghị định số 29/2011/NĐ-CP và nghị định số 35/2014/NĐ-CP))

Button-download-icon

21

19/2015/NĐ-CP 

14/02/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Thay thế nghị định số 80/2006/NĐ-CP và nghị định số 21/2008/NĐ-CP)

Button-download-icon

22

37/2016/NĐ-CP

15/05/2016

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp bắt buộc

Button-download-icon

23

39/2016/NĐ-CP

15/05/2016

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Button-download-icon

24

44/2016/NĐ-CP

15/05/2016

 Nghị định Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Button-download-icon

III

Thông tư

01

12/2006/TT- BYT

10/11/2006

Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

Button-download-icon

02

01/2007/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC

12/01/2007

Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

Button-download-icon

03

35/2009/TT-BCT

09/12/2009

Quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn

Button-download-icon

04

08/2010/TT-BKHCN

22/07/2010

Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ của Bộ Khoa học và Công Nghệ.

Button-download-icon

05

23/2010/TT-BKHCN  

29/12/2010

Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ của Bộ Khoa học và Công Nghệ

Button-download-icon

06

43/2010/TT-BCT

29/12/2010

Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương

Button-download-icon

07

19/2011/TT –BYT

06/06/2011

Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Button-download-icon

08

42/2011/TT-BYT

30/11/2011

Bổ sung 03 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm

Button-download-icon

09

08/2012/TT-BCT

09/04/2012

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm của lý của Bộ Công thương (Thay thế quyết định số 136/2004/QĐ-BCN và thông tư số 19/2010/TT-BCT)

Button-download-icon

10

19/2012/TT-BKHCN  

08/11/2012

Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

Button-download-icon

11 14/2013/TT-BYT 06/05/2013 Hướng dẫn khám sức khỏe

Button-download-icon

12 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH 27/09/2013 Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

Button-download-icon

13 25/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Button-download-icon

14 26/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

Button-download-icon

15

27/2013/TT-BLĐTBXH

18/10/2013

Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Button-download-icon

16 65/2013/TT-BCA 26/11/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của QĐ số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PC&CC

Button-download-icon

17 44/2013/TT-BYT 24/12/2013

Bổ sung bệnh Bụi phổi - Talc nghề nghiệp vào danh mục các bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm

Button-download-icon

18 04/2014/TT-BLDTBXH 12/02/2014

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Button-download-icon

19 05/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014

Thông tư Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Button-download-icon

20 06/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014

Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thuộc trách nhiệm quản lý của BLĐTBXH

Button-download-icon

21 07/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014

Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thuộc trách nhiệm quản lý của BLĐTBXH  

Button-download-icon

22 31/2014/TT-BCT 02/10/2014

Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Button-download-icon

23

25/2014/BKHCN

08/10/2014

Quy định việc chuẩn bị ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (Thay thế thông tư số 24/2012/TT-BKHCN)

Button-download-icon

24 27/2014/TT-BKHCN 10/10/2014

Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Button-download-icon

25 30/2014/TT-BLĐTBXH 24/10/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Button-download-icon

26 52/2014/TT-BCA 28/10/2014

Thông tư Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Button-download-icon

27 36/2014/TT-BYT 14/11/2014

Bổ sung bệnh Bụi phổi - Than nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghiề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định

Button-download-icon

28 56/2014/TT-BCA 12/11/2014

Quy định về trang bị phương tiện PC&CC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PC&CC cơ sở, lực lượng PC&CC chuyên ngành

Button-download-icon

29 66/2013/TT-BCA 16/12/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PC&CC

Button-download-icon

30

27/2015/TT-BTNMT

29/05/2015

Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường (Thay thế thông tư số 26/2011/TT-BTNMT

Button-download-icon

31

36/2015/BTNMT

30/06/2015

Quản lý chất thải nguy hại (Thay thế thông tư số 12/2011/TT-BTNMT)

Button-download-icon

32

33/2015/TT-BCT

27/10/2015

Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.

Button-download-icon

33

35/2015/TT-BCT

27/10/2015

Quy định về bảo vệ môi trường ngành Công thương

Button-download-icon

34

36/2015/TT-BTNMT

30/06/2015

Thông tư về Quản lý chất thải nguy hại

Button-download-icon

35

48/2015/TT-BCA

06/10/2015

Thông tư Quy định về trang phục Chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

Button-download-icon

36

57/2015/TT-BCA

26/10/2015

Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Button-download-icon

37

52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC

10/12/2015

Thông tư Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Button-download-icon

38

07/2016/TT-BLĐTBXH

15/05/2016

Thông tư Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Button-download-icon

39

08/2016/TT-BLĐTBXH

15/05/2016

Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ rinh lao động nghiêm trọng

Button-download-icon

40

13/2016/TT-BLĐTBXH

16/06/2016

Thông tư Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Button-download-icon

IV

Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quyết định

 

01

12/2008/QĐ-BCT

17/06/2008

Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn điện

Button-download-icon

02

40/2009/QĐ-BCT

31/12/2009

Ban hành Quy định Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Kỹ thuật điện

Button-download-icon

03

QCVN 07: 2009 BTNMT 26/11/2009 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

Button-download-icon

04

185/QĐ-EVN 17/03/2014

Quy trình Điều tra sự cố trong các nhà máy điện, lưới điện và hệ thống điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Button-download-icon

05

708/QĐ-EVN 22/10/2014

Quy chế phòng cháy, chữa cháy trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Button-download-icon

06

QC-B07-28 25/10/2014 Quy chế công tác Quản lý An toàn - Tổng Công ty Phát điện 2  

Button-download-icon

07

QC-B12-01

10/02/2015

Quy chế phòng cháy và chữa cháy - Tổng Công ty Phát điện 2

Button-download-icon

08

QĐ-B12-04 24/03/2015 Quy định An toàn - Vệ sinh lao động - Tổng Công ty Phát điện 2

Button-download-icon

09

QT-B12-02 20/03/2015 Quy trình An toàn điện - Tổng Công ty Phát điện 2

Button-download-icon

10

1157/QĐ-EVN 19/12/2015 Quy trình An toàn Điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Button-download-icon

11

4846/QĐ-BCT 09/12/2016

Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2017

Button-download-icon