Bảng quảng cáo
In PDF.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG GÓP VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG


  Tên cổ đông

Vốn góp ( triệu VNĐ)

Tỷ lệ (%)

  Tổng công ty Phát điện 2

656.302 

87,45

  Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

25.791

3,44

  Cổ đông CBCNV Công ty cổ phần thủy điện A Vương và thể nhân khác

68.427

9,11

Tổng cộng

750.520 

100%