Bảng quảng cáo

Từ ngày 1-12-2017, giá điện bán lẻ tăng bình quân 6,08%

Thứ sáu, 01 Tháng 12 2017 08:40 Phòng Kỹ thuật
In PDF.

Bộ Công Thương cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc điều hành giá bán lẻ điện năm 2017, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh với mức giá mới là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/kWh).

20171201-tanggiadien

Thời điểm điểu chỉnh là từ 01 tháng 12 năm 2017.

 
Điều chỉnh dựa trên kết quả kiểm tra giá thành SXKD 2016
 
Việc điều chỉnh giá bán điện lần này được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên Bộ, trong đó có xem xét đến các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào và các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 và chi phí ước thực hiện năm 2017 theo quy định tại Quyết định số Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân.
 
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác được thành lập gồm đại diện: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Điện lực Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 tại Công ty mẹ - EVN và một số đơn vị thành viên của EVN.  
 
Kết quả, năm 2016, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 159,79 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,57%, thấp hơn 0,13% so với kế hoạch và thấp hơn 0,37% tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế của EVN năm 2015 (7,94%). Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 266.104,25 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 1.665,29 đ/kWh, trong đó: Tổng chi phí khâu phát điện là 203.000,73 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.270,38 đ/kWh; tổng chi phí khâu truyền tải điện là 16.167,27 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 101,18 đ/kWh; tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 45.859,32 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 286,99 đ/kWh; tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 1.076,93 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 6,74 đ/kWh. 
 
Chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016. Khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng), Cù Lao Chàm (thành phố Hội An), đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Nam) và các xã, đảo Khánh Hòa là 142,91 tỷ đồng. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 tại huyện đảo huyện đảo Phú Quý là 6.132,13 đ/kWh, huyện đảo Côn Đảo là 7.001,52 đ/kWh, Bạch Long Vĩ là 9.454,55 đ/kWh, Cù Lao Chàm là 9.210,53 đ/kWh và Đảo bé, Đảo Lý Sơn và các xã, đảo Khánh Hòa lần lượt là 13.250,00 và 15.785,71 đ/kWh. Giá bán điện bình quân tại các huyện, xã đảo tương ứng là 1.701,81 đ/kWh, 2.002,28 đ/kWh, 1.803,03 đ/kWh, 1.710,53 đ/kWh, 1.875,00 đ/kWh và 1.500,00 đ/kWh. Như vậy, nếu so với giá thành sản xuất kinh doanh điện nêu trên thì giá bán điện bình quân tại các huyện đảo Phú Quý, Côn Đảo, Bạch Long Vĩ, Cù Lao Chàm và Đảo bé, Đảo Lý Sơn và các xã, đảo Khánh Hòa chỉ bằng 27,75%, 28,60%, 19,07%, 18,57%, 14,15% và 9,50% giá thành điện thực tế ở các đảo. 
 
Doanh thu bán điện năm 2016 là 265.510,79 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.661,57 đ/kWh). Hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 lỗ 593,46 tỷ đồng.Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2016 là 3.251,66 tỷ đồng, gồm: Thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng là 729,49 tỷ đồng; thu nhập hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN (từ lãi tiền gửi, thu nhập từ phí cho vay lại, lãi cho Tổng Công ty phát điện (Genco), Tổng Công Truyền tải điện Quốc gia (NPT) vay lại 1.442,71 tỷ đồng (trong đó, lãi tiền gửi là 618,06 tỷ đồng; phí cho vay lại là 299,87 tỷ đồng; lãi cho Genco, NPT vay lại là 524,78 tỷ đồng); thu nhập hoạt động tài chính của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (từ lãi tiền gửi): 268,03 tỷ đồng; thu nhập hoạt động tài chính của các Tổng công ty Điện lực (từ lãi tiền gửi, tiền cho vay) 443,00 tỷ đồng; thu nhập từ cổ tức và lợi nhuận được chia của Công ty mẹ EVN là 75,00 tỷ đồng; thu nhập từ cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi chuyển nhượng vốn của các Tổng công ty Điện lực là 293,43 tỷ đồng.
 
Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2016 EVN lãi 2.658,20 tỷ đồng (chưa tính tới thu nhập từ sản xuất khác như xây lắp điện, sửa chữa thí nghiệm điện, các dịch vụ cho thuê tài sản, vận tải, bốc dỡ, các khoản phạt vi phạm hợp đồng của các Tổng công ty Điện lực, v.v.).   
 
Theo báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 gồm: Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phân bổ lũy kế đến ngày 31/12/2016 của các công ty sản xuất, kinh doanh điện do công ty mẹ EVN sở hữu 100% vốn: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia là 2.352,25 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 1 là 2.782,52 tỷ đồng; Công ty mẹ - Genco 3 là 3.374,22 tỷ đồng; chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phân bổ lũy kế đến ngày 31-12-2016 của khối các công ty cổ phần có vốn góp chi phối của EVN: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là 714,26 tỷ đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là 386,70 tỷ đồng và Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại là 185,48 tỷ đồng.
 
Cơ sở mức tăng bình quân 6,08%
 
EVN cho biết, trong năm 2017, những thông số đầu vào tăng làmảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN, gồm: Giá bán than trong nước cho SXĐđượcđiều chỉnh tăng từ ngày 1-3-2017 làm tăng chi phí mua điện của EVN khoảng 3.800 tỷ đồng; hồi tố chi phí vận chuyển thu gom khí bể Cửu Long theo văn bản số  456/TTg-CN ngày 30/3/2017 Thủ tướng Chính phủ làm tăng chi phí 523 tỷ đồng; chi phí cấp quyền khai thác tài nguyên nướcđối với cácđơn vị sản xuất thủyđiện thực hiện theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17-7-2017  của Chính phủáp dụng từ ngày 1-9-2017, phát sinh tăng khoảng 269 tỷ đồng; khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện và CLTG đánh giá lại cuối kỳ năm 2017 của các khâu truyển tải, phân phối-bán lẻ điện dự tính khoảng 1.100 tỷ đồng; khoản chênh lệch tỷ giá của các nhà máyđiện theo quy định tại Thông tư 56/2014/TT-BCT để thanh toán cho các nhà máyđiện là 2.647 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, khoản  lỗ chênh lệch tỷ giá có số dư tại ngày 31-12-2016 của các đơn vị phát điện thuộc EVN chưa được tính toán trong phương án giá điện đợt này với số tiền 6.500 tỷ đồng. 
 
Từ những tính toán trên và căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, giá điện cần thiết phải điều chỉnh để đảm bảo bù đắp phần tăng chi phí sản xuất kinh doanh điện đầu vào, EVN cân bằng được tài chính. Tuy nhiên do thời gian điều chỉnh dự kiến vào cuối năm 2017 nên mức lợi nhuận của EVN đạt được giảm nhiều so với mức lợi nhuận tính  toán trong phương án giá điệnđã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
 
Phương án điều chỉnh giá điện năm 2017 được thực hiện theo đúng Quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, theo đó khi các thông số đầu vào theo Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 biến động làm giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bánđiện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh.  
 
Trên các số liệu và nguyên tắc trên, EVN đã xây dựng phương án giá điện năm 2017 theo đúng quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg và đề xuất mứcđiều chỉnh giáđiệnở mức hợp lý nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến các chỉ số GDP và CPI, PPI trong năm 2017.
 
Với mức giá điện điều chỉnh dự kiến tăng 6,08% thì đối với các hộ dân có thu nhập thấp với mức tiêu thụ điện sinh hoạt đến 50kWh/tháng thì chỉ phí tiền điện phải trả tăng thêm với mức 4.500 đồng/tháng. Đối với các hộ dân tiêu thụ điện ở mức đến 100kWh/tháng mức chi trả tăng thêm 9.172 đồng/tháng.
 
Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi giá bán điện bình quân được điều chỉnh tăng trong khoảng từ 3,98% - 6,09% so với giá bán điện hiện hành từ 1-10-2017 sẽ dẫn đến việc tăng chỉ số giá tiêu dùng trong 3 tháng cuối năm 2017 khoảng từ 0,11% - 0,16%, làm tăng chỉ số giá sản xuất trong khoảng từ 0,29% - 0,44% và làm giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước trong khoảng từ 0,0425% - 0,0625%. Tuy nhiên thời  điểm điều chỉnh giá hiện nay vào thời điểm đầu tháng 12 nên việc ảnh hưởng đến các chỉ tiêu và CPI và GDP là không đáng kể và trong năm 2017 vẫn đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát CPI bình quân 4%, đồng thời, có thể chủ động trong công tác điều hành giá cả năm 2018.
Theo Trang tin gành Điện